Trinity College of Biblical Studies

Undergraduate Studies

Trinity College of Biblical Studies Library

Trinity College of Biblical Studies Chapel

Sign up for a Class

Fees

Contact Us

Holy Land Pilgrimages

Archaeological Field Trips

Footsteps of Paul    

 

 

 

 

 

  The Greek Text of Romans: A Text Critical Study

Trinity College of Biblical Studies-Free Online Bible College

Register for this free online bible class by clicking on this link

Textual Criticism Required Reading

A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament Vol. 1

A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament Vol. 2

Textual Criticism Links

Introduction to Textual Criticism

Textual Criticism of Romans

Resources for Textual Criticism

Assignment - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study

 Using the textbook and the textual notes in the lectures, construct an exegesis (of 10 pages) on a segment of Romans of your choosing

 

Greek Grammar Link

http://www.biblicalgreek.com/index.php?next=0&ba=gram_search&person%5B%5D=1&bible_book=1&clean_lemma=

 

Comparative Text of Romans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

     

 

Greek Dictionary

 

A B G D E Z H Q I K L M N X O P R S T U F C Y W
1 (a) to 100 (hadrotes)
101 (adunateo) to 200 (akris)
201 (akroaterion) to 300 (Amon)
301 (Amos) to 400 (anaphoneo)
401 (anachusis) to 500 (antichristos)
501 (antleo) to 600 (apokathistemi)
601 (apokalupto) to 700 (aresko)
701 (arestos) to 800 (asumphonos)
801 (asunetos) to 900 (bathuno)
901 (bathus) to 1000 (bole)
1001 (bolizo) to 1100 (glossa)
1101 (glossokomon) to 1200 (desmophulax)
1201 (desmoterion) to 1300 (diateleo)
1301 (diatereo) to 1400 (doulon)
1401 (doulos) to 1500 (eike)
1501 (eikosi) to 1600 (ekpetannumi)
1601 (ekpipto) to 1700 (emou)
1701 (empaigmos) to 1800 (Enos)
1801 (enotizomai) to 1900 (epekeina)
1901 (epekteinomai) to 2000 (episphales)
2001 (episucho) to 2100 (euaresteo)
2101 (euarestos) to 2200 (zestos)
2201 (zeugos) to 2300 (theaomai)
2301 (theatrizo) to 2400 (idou)
2401 (Idoumaia) to 2500 (Ioses)
2501 (Ioseph) to 2600 (katabasis)
2601 (katabibazo) to 2700 (katatoxeuo)
2701 (katatrecho) to 2800 (klasis)
2801 (klasma) to 2900 (krataios)
2901 (krataioo) to 3000 (latreuo)
3001 (lachanon) to 3100 (matheteuo)
3101 (mathetes) to 3200 (membrana)
3201 (memphomai) to 3300 (Not Used)
3301 (Not Used) to 3400 (milion)
3401 (mimeomai) to 3500 (nekrosis)
3501 (neos) to 3600 (odunao)
3601 (odune) to 3700 (optanomai)
3701 (optasia) to 3800 (opsonion)
3801 (ho on) to 3900 (paraptoma)
3901 (pararrhueo) to 4000 (pentakischilioi)
4001 (pentakosioi) to 4100 (pisteuo)
4101 (pistikos) to 4200 (porismos)
4201 (Porkios) to 4300 (prokuroo)
4301 (prolambano) to 4400 (procheirizomai)
4401 (procheirotoneo) to 4500 (rhoizedon)
4501 (rhomphaia) to 4600 (siagon)
4601 (sigao) to 4700 (spodos)
4701 (spora) to 4800 (suzao)
4801 (suzeugnumi) to 4900 (sunelauno)
4901 (sunepimartureo) to 5000 (Tabitha)
5001 (tagma) to 5100 (tis)
5101 (tis) to 5200 (hugros)
5201 (hudria) to 5300 (hus)
5301 (hussopos) to 5400 (phobetron)
5401 (phobos) to 5500 (cheirotoneo)
5501 (cheiron) to 5600 (o)
5601 (Obed) to 5624 ()

Trinity College of Biblical Studies

Greek Critical Study

.